บุคลากรโรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา

                                                                                    

 นางสาวจิราภรณ์  แผ้วพันธ์ชู 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา
           
  


                    
    ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

  
           
       ตำแหน่งครู วิทยฐานะ  ครู ชำนาญการ

  
                  


     ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

  


         ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ