ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

        ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา  ตำบลโนนสำราญ อำเภอ เมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๔๐ โทรศัพท์ 08ุ6-235-9828 โทรสาร- e-mail kpv @chaiyaphum1.go.th. website..............-.... สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีเขตพื้นที่บริการ  2 หมู่บ้าน   ได้แก่  บ้านกะพี้   หมู่ที่ 3  บ้านดอนขวาง  หมู่ที่ 4
ประวัติโดยย่อ

         โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านกะพี้ ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยศาลาวัดกะพี้ ชื่อ “โรงเรียนวัดกะพี้” เมื่อ พ.ศ.2504 ชาวบ้านและคณะครู คณะกรรมการการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน ประชุมร่วมกันขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา”

        ปัจจุบัน โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 2 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ มีจำนวนนักเรียน 20 คน จำนวนข้าราชการครู 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน